Polisi Ad-daliad

Polisi Ad-daliad Siop y Gloddfa

Cyflwyniad

Mae’r ddogfen hon, ynghyd ag unrhyw ddogfennau eraill y cyfeirir atynt, yn datgan Telerau ac Amodau Masnachu Siop y Gloddfa. Efallai y byddwn yn diweddaru’r Telerau a’r Amodau Masnachu hyn (a’r unrhyw dogfennau y cyfeirir atynt ynddynt) o dro i dro, a byddwn yn rhoi gwybod am newidiadau o’r fath drwy eu llwytho i’n gwefan. Drwy ddefnyddio ein gwefan www.Siopygloddfa.co.uk rydych yn cytuno i gadw at y Telerau a’r Amodau Masnachu hyn.

Diffiniadau a Hunaniaeth

Siop y Gloddfa yw enw masnachu Siop y Gloddfa, 40 - 42 Stryd yr Eglwys, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3HD

Chi ein cwsmer: y person sy’n prynu neu’n cytuno i brynu gan Siop y Gloddfa.

Cyflenwr unrhyw drydydd parti y mae Siop y Gloddfa wedi prynu neu sicrhau nwyddau neu wasanaethau ganddo ar gyfer eu gwerthu ymlaen i chi.

Nwyddau yr eitemau yr ydych chi’n cytuno i’w prynu gan Siop y Gloddfa.

Pris y pris am y nwyddau

Nid yw’r prisiau a ddangosir yn cynnwys costau dosbarthu ond maent yn cynnwys TAW, a godir ar gyfradd o 20% ar hyn o bryd, a gall amrywio o dro i dro.

Ychwanegir y pris postio a phacio wrth y til.

Mae Siop y Gloddfa yn cadw’r hawl i newid unrhyw brisiau a hysbysebir ar unrhyw adeg.

Mynediad i’n Gwefan Ni

Caniateir mynediad i’n gwefan ni ar sail dros dro, ac rydym yn cadw’r hawl i ddiwygio neu dynnu’r gwasanaethau rydyn ni’n eu cynnig drwy’r wefan yn eu hôl heb rybudd.  Ni fyddwn yn atebol os nad yw’r wefan ar gael ar unrhyw adeg neu am unrhyw gyfnod am unrhyw reswm.

O dro i dro, efallai y byddwn yn cyfyngu ar fynediad i rai rhannau o’r wefan, neu’r wefan gyfan.

Hawlfreintiau a Pherchnogaeth

Mae’r wefan hon a’i chynnwys yn eiddo i Siop y Gloddfa. Gwaherddir unrhyw ddefnydd o’r wefan hon neu ei chynnwys at ddibenion masnachol heb ganiatâd ymlaen llaw, gan gynnwys copïo a storio lluniau.  Ni chewch addasu, dileu, dosbarthu na phostio unrhyw beth yn y wefan hon at unrhyw bwrpas.

Talu

Gellir gwneud taliadau am archebion drwy’r wefan drwy Paypal.  Debydir y taliad o’ch cyfrif ar unwaith gan Paypal, wrth i chi wneud eich archeb.  Fel dewis arall cewch archebu dros y ffôn ar 01766 830 248 a gallwn gymryd eich archeb a’ch manylion talu.

Mae Siop y Gloddfa yn cynnig system gwbl ddiogel ar gyfer talu.

Dosbarthu

Bydd y nwyddau’n cael eu dosbarthu o fewn 2 ddiwrnod gwaith i dderbyn eich archeb os yw’r cynnyrch mewn stoc, neu’n gynt os yn bosib. (Ac eithrio Gwyliau Banc a phenwythnosau ar dir mawr y DU). Os nad yw unrhyw rai o’r nwyddau gennym ni mewn stoc, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth fydd y dyddiad dosbarthu yn fras.  Nodwch eich cyfeiriad yn gwbl glir os gwelwch yn dda, oherwydd bydd rhaid i chi dalu ffi ychwanegol am ailddosbarthu.

Er hynny, efallai bydd rhai eitemau allan o stoc neu ar archeb arbennig. O dan yr amgylchiadau hyn, gall gymryd hyd at 30 diwrnod i ddosbarthu eich nwyddau.

Unwaith y byddwn ni wedi anfon y nwyddau, ni allwn fod yn atebol am unrhyw oedi gan y post ac, yn y cyswllt hwn, ni fyddwn yn llunio unrhyw gytundeb iawndal oherwydd bod eitem wedi’i dosbarthu’n hwyr.

Darperir yr wybodaeth am ddosbarthu fel canllaw yn unig, ac nid yw’n ymrwymol.

Amodau Sêl a Gostyngiadau

Ni ellir rhoi dyddiad yn ôl neu ymlaen ar archebion a wneir yn ystod ein sêl.

Canslo

Mae gennych chi hawl gyfreithiol i ganslo eich archeb o fewn saith niwrnod gwaith i dderbyn y nwyddau o dan y Rheoliadau Gwerthu o Bell. Er hynny, rydych chi’n gyfrifol am ddychwelyd y nwyddau atom ni yn y cyflwr y cawsant eu dosbarthu a chi fydd yn gyfrifol am gost hynny hefyd. Rydym yn cadw’r hawl i wrthod caniatáu i chi ddychwelyd nwyddau nad ydynt mewn cyflwr o’r fath. Yn yr un modd, rydym yn cadw’r hawl i gynnig eitem arall neu ad-daliad, yn unol â’n disgresiwn ni.

Polisi Dychwelyd Nwyddau

Os ydych chi’n dymuno dychwelyd eitem, mae’n rhaid i ni ei derbyn yn ôl yn ein siop yn y cyflwr y mae wedi cael ei dosbarthu ac o fewn wyth niwrnod ar hugain i dderbyn ad-daliad neu eitem arall yn lle’r eitem hon. Rydym yn gofyn i chi ddychwelyd yr eitemau os gwelwch yn dda yn eu pecynnau gwerthu gwreiddiol. Nid yw hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol. Gan mai eich cyfrifoldeb chi yw’r nwyddau nes eu bod yn cyrraedd ein siop ni, gwnewch yn siŵr eich bod yn pacio’r eitemau rydych yn eu dychwelyd mewn ffordd sy’n atal unrhyw ddifrod i’r eitemau neu’r bocsys.

Rydym yn cadw’r hawl i wrthod caniatáu i chi ddychwelyd nwyddau sydd wedi cael eu difrodi am nad oeddent wedi cael eu hailbacio’n briodol.

Ac eithrio nwyddau diffygiol a nwyddau sydd wedi’u difrodi, nid ydym yn gyfrifol am gostau postio wrth ddychwelyd nwyddau ac rydym yn argymell eich bod yn sicrhau tystysgrif postio rhag ofn i’r parsel fethu ein cyrraedd ni.

Os ydych yn dymuno canslo eich archeb a’i dychwelyd atom ni, o dan y Rheoliadau Gwerthu o Bell, mae’n rhaid i chi roi gwybod i ni o fewn saith niwrnod gwaith i dderbyn eich parsel. Gellir gwneud hyn drwy ein ffonio ni ar 01766 830 248 neu drwy e-bost ar [email protected] Yna bydd rhaid i chi ddychwelyd yr archeb gyfan atom ni, gan dalu am hynny eich hun os ydych chi eisoes wedi’i derbyn. Unwaith y byddwn ni’n derbyn yr archeb gyfan yn ei hôl, byddwn yn gwneud ad-daliad llawn, gan gynnwys y pris dosbarthu gwreiddiol.

Cofiwch y gall gymryd hyd at 21 diwrnod i brosesu unrhyw eitem a ddychwelir.

Rydym yn argymell eich bod yn sicrhau Tystysgrif Postio rhag ofn i’r parsel(i) beidio â’n cyrraedd ni am unrhyw reswm.

Dychwelwch unrhyw nwyddau i Siop y Gloddfa, 40 - 42 Stryd yr Eglwys, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3HD.

Prisiau

Nid yw’r prisiau a ddangosir yn cynnwys costau dosbarthu ond maent yn cynnwys TAW, a godir ar gyfradd o 20% ar hyn o bryd, a gall amrywio o dro i dro.

Ychwanegir y pris postio a phacio wrth y til.

Mae Siop y Gloddfa yn cadw’r hawl i newid unrhyw brisiau a hysbysebir ar unrhyw adeg.

Gwrthod Prosesu Archeb       

Efallai y byddwn yn gwrthod prosesu archeb am unrhyw reswm, neu’n gwrthod gwasanaeth i unrhyw un ar unrhyw adeg, yn unol â’n disgresiwn ni ein hunain.

Risg / Teitl                                    

Mae’r risg yn trosglwyddo i chi wrth i’r Nwyddau gael eu dosbarthu.

Pan mae nwyddau’n cael eu dosbarthu i chi’n uniongyrchol gan unrhyw un sy’n cyflenwi Siop y Gloddfa, mae’r risg o ran y nwyddau’n trosglwyddo i chi wrth iddynt gael eu dosbarthu.

Er bod y nwyddau wedi cael eu dosbarthu, ni fydd perchnogaeth y Nwyddau’n trosglwyddo o Siop y Gloddfa nes eich bod chi wedi talu’r Pris a’r TAW  yn llawn.

Mae hyn yn golygu bod yr holl nwyddau’n parhau’n eiddo i Siop y Gloddfa nes eich bod wedi talu YN LLAWN amdanynt.

Hyd nes bod perchnogaeth y Nwyddau’n trosglwyddo o Siop y Gloddfa, fe fyddwch chi, ar gais, yn cyflwyno’r Nwyddau i ni. Os byddwch yn methu gwneud hynny, gall Siop y Gloddfa, neu ei gynrychiolwyr, ddod i unrhyw eiddo yr ydych chi’n berchen arno, yn preswylio ynddo neu’n ei reoli, a ble mae’r Nwyddau wedi’u lleoli ynddo, ac adfeddiannu’r Nwyddau neu eiddo arall sy’n cyfateb i’r Nwyddau o ran gwerth.

Preifatrwydd Data

Cedwir yr wybodaeth am gwsmeriaid yn gwbl gyfrinachol ar weinyddion diogel sydd wedi’u hamgryptio. Nid yw Siop y Gloddfa yn cadw unrhyw wybodaeth am gardiau credyd ac nid ydym ac ni fyddwn yn rhoi eich manylion i unrhyw drydydd parti.

Rydym yn cadw at ofynion Deddf Diogelu Data 1998.

Hawlildiad 

Ni fydd unrhyw gyfaddawdu na chyfyngu mewn perthynas â hawliau Siop y Gloddfa yn sgil unrhyw oddefgarwch neu faddeugarwch a ddangosir ganddo tuag atoch chi, ac ni fydd unrhyw hawlildiad mewn perthynas ag unrhyw doramod penodol yn gweithredu fel hawlildiad o unrhyw doramod dilynol.

Terfynu

Bydd unrhyw ddarpariaeth yn y cytundeb hwn sydd, neu a fydd efallai, yn ddi-rym neu’n amhosib i’w orfodi, yn cael ei ystyried, yn unol â graddfa dirymedd o’r fath ac amhosibilrwydd y gorfodi, yn derfynadwy ac ni fydd yn effeithio ar unrhyw ddarpariaeth arall yn y cytundeb hwn.

Cyffredinol

Mae Siop y Gloddfa yn gwarantu y bydd y Nwyddau a gyflenwir yn cyfateb, wrth eu dosbarthu, i’r disgrifiad yn y wefan hon. Ac eithrio pan fo’r Prynwr yn delio fel defnyddiwr (fel y diffinnir o dan Adran 12 o Ddeddf Telerau Cytundeb Annheg 1977 a/neu Reoliadau Telerau Annheg mewn Cytundebau Defnyddwyr 1999, Rheoliad 3(1)), eithrir pob gwarant arall, a’r holl delerau ac amodau eraill perthnasol i ansawdd neu gyflwr y Nwyddau, neu eu haddasrwydd i bwrpas, boed yn cael eu mynegi neu eu hawgrymu gan statud neu gyfraith gyffredin neu fel arall, i’r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith.

Ni fydd Siop y Gloddfa yn atebol mewn unrhyw ffordd am unrhyw golled a/neu gostau anuniongyrchol sy’n codi wrth i ni dorri’r cytundeb hwn.

Os byddwn ni’n torri’r cytundeb hwn mewn unrhyw ffordd, bydd yr unioni a wneir â chi’n gyfyngedig i iawndal yn unig.  Ni fydd ein hatebolrwydd, o dan unrhyw amgylchiadau, yn fwy na phris uchaf yr eitem(au) penodol a gyflenwyd neu swm unrhyw yswiriant dilys sydd ar gael i setlo’r hawliad.

Ni fydd Siop y Gloddfa yn atebol am unrhyw fethu neu oedi o ran cyflawni unrhyw rai o’i ymrwymiadau os bydd y cyflawni hwnnw’n cael ei atal, ei rwystro neu ei lesteirio gan amgylchiadau neu ddigwyddiadau y tu hwnt i’w reolaeth resymol, ac mae’r un peth yn wir am unrhyw oedi neu sefyllfa aneconomaidd y tu hwnt i’w reolaeth resymol.

Ni fydd darpariaethau Deddf Cytundebau (Hawliau Trydydd Bartïon) 1999 yn berthnasol i’r cytundeb hwn ac ni fydd gan unrhyw berson nad yw’n rhan o’r cytundeb hwn unrhyw hawl o dan y Ddeddf honno i orfodi unrhyw rai o delerau’r cytundeb.

Ni fydd y naill barti na’r llall yn atebol am unrhyw ddiffygdaliad oherwydd unrhyw weithred gan Dduw, rhyfel, aflonyddwch sifil, difrod maleisus, streic, cau allan, gweithredu diwydiannol, tân, llifogydd, sychdwr, tywydd eithafol, cydymffurfiaeth ag unrhyw ddeddf neu orchymyn, rheol, rheoliad, cyfarwyddyd llywodraethol neu unrhyw amgylchiadau eraill y tu hwnt i reolaeth resymol y naill barti neu’r llall (‘Digwyddiad Force Majeure’).

Bydd pob parti’n rhoi rhybudd ar unwaith i’r llall pan ddaw’n ymwybodol o Ddigwyddiad Force Majeure: y rhybudd i roi manylion am yr amgylchiadau sy’n arwain at Ddigwyddiad Force Majeure.

Llywodraethir yr amodau hyn a phob cytundeb rhwng Siop y Gloddfa a chi gan Gyfraith Cymru a Lloegr, ac maent yn cael eu llunio yn unol â’r Gyfraith hon, a bydd unrhyw anghydfod yn dod o dan awdurdodaeth Llysoedd Cymru a Lloegr yn unig.

Siop y Gloddfa's Terms and Conditions

Introduction

This document, together with any other documents referred to, sets out Siop y Gloddfa’s  Terms and Conditions of Trading.
We may update these Terms and Conditions of Trading (and any documents referred to in them) from time to time, and will notify such changes by uploading them on our website. By using our website www.siopygloddfa.co.uk you agree to be bound by these Terms and Conditions of Trading.

definitons and identity

Siop y Gloddfa  is the trading name of Siop y Gloddfa, 40 – 42 Church Street, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3UF.

You our customer: the person who buys or agrees to buy goods from Siop y Gloddfa.

Supplier any third party from whom Siop y Gloddfa has bought or procured goods or services for re-sale to you.

Goods the articles which you agree to buy from Siop y Gloddfa.

Price the price for the goods

Prices shown do not include delivery charges but are inclusive of VAT which is currently charged at 20%, and may vary from time to time.

Postage and packing will be added at checkout.

Siop y Gloddfa reserves the right to change any advertised prices at any time.

Accessing Our Website

Access to our website is permitted on a temporary basis, and we reserve the right to withdraw or amend the services we provide through the site without notice. We will not be liable if for any reason the site is unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the site, or the entire site.

Copyrights and Ownership

This website and its contents are owned by Siop y Gloddfa. Any use of the website or its contents including copying and storing images without prior permission for commercial purposes is prohibited. You may not modify, delete, distribute or post anything on this website for any purpose.

Payment

Payments for orders through the website can be made through PayPal. Payment will be debited from your account immediately by PayPal on placing the order.  Alternatively you can order via phone on 01766 830 248 where we can take your order and payment details.
Siop y Gloddfa offers a fully secure system for payment.

Delivery

Goods will be despatched within 2 working days of your order if the products are in stock, or sooner where possible. (Not including Bank holidays and weekends on Mainland UK). Should any of the products not be in stock, you will be advised of an approximate delivery date. Please be clear with regard to your address, as additional charges for redelivery will be incurred by yourself.

However some items may be out of stock or on special order. In this instance it may take up to 30 days to deliver your goods. Once we despatch the goods we cannot be liable for any delay by post and to this extent we will not enter into any compensation agreement due to the late delivery of any item. Delivery information is provided for guidance only, and is non binding.

Sale and Discounts Conditions

Orders placed during our sales cannot be back or forward dated.

Cancellation

You have the legal right to cancel your order within seven working days of receiving the goods under the Distance Selling Regulations. However, returning the goods to us in the condition they were dispatched in is your responsibility and, and at your cost. We reserve the right to refuse the return of goods not in such condition. We similarly reserve the right to offer an exchange or a refund at our discretion.

Returns Policy

If you wish to return an item, we need to receive it back into our store, in the condition in which it was despatched, within twenty eight days of receipt for a refund or exchange. We ask that you please return the items with their original saleable packaging. This does not affect your statutory rights. As the goods are your responsibility until they reach our store please ensure you package your return to prevent any damage to the items or boxes.

We reserve the right to refuse the return of goods which have been damaged because they were not appropriately re-packaged

With the exception of faulty and damaged goods we are not responsible for the return postage and do advice that you obtain a certificate of postage in case the parcel fails to reach us.

If you wish to cancel your order and return it to us, under the Distance Selling Regulations, you must let us know within seven working days of receiving your parcel. This can be done by calling us 01766 830 248 or via email at [email protected].  You will then need to return the whole order to us, at your own expense if you have already received it. Once we receive the whole order back we will issue a full refund including the original delivery charge.

Please note that it can take up to 21 days to process a return.

We recommend that you obtain a Certificate of Posting in case for whatever reason the parcel(s) fails to reach us.

Please return to Siop y Gloddfa, 40 - 42 Stryd yr Eglwys, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3HD.

Prices

Prices shown do not include delivery charges but are inclusive of VAT which is currently charged at 20%, and may vary from time to time.

Postage and packing will be added at checkout.

Siop y Gloddfa reserves the right to change any advertised prices at any time.

Refusal of Transaction

We may refuse to process a transaction for any reason or refuse service to anyone at any time at our sole discretion.

Risk / Title

Risk passes to you on delivery of the Goods.

Where goods are delivered direct to you by any supplier of Siop y Gloddfa, risk in the goods passes to you at point of delivery.

In spite of delivery having been made, property in the Goods shall not pass from Siop y Gloddfa until you have paid the Price plus VAT in full.

This means that all goods remain the property of Siop y Gloddfa until paid for IN FULL.

Until such time as property in the Goods passes from Siop y Gloddfa you shall upon request deliver up the Goods to us. If you fail to do so Siop y Gloddfa or its representatives may enter upon any premises owned occupied or controlled by you where the Goods are situated and repossess the Goods or other property to an equivalent value.

Data Privacy

Customer information is kept strictly confidential on secure encrypted servers. Siop y Gloddfa does not retain credit card information and we do not and will not pass your details on to any third party.

We abide by the requirements of the Data protection act 1998.

Waiver

Siop y Gloddfa’ rights shall not be prejudiced or restricted by any indulgence or forbearance extended by it to you, and wavier of any particular breach shall not operate as a waiver of any subsequent breach.

Severance

Any provision of this contract which is or may be void or unenforceable shall to the extent of such invalidity or unenforceability be deemed severable and shall not affect any other provision of this contract.

General

Siop y Gloddfa warrants that the Goods supplied will at the time of delivery correspond to the description given on this website. Except where the Buyer is dealing as a consumer (as defined in the Unfair Contract Terms Act 1977 Section 12 and/or the Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 Regulation 3(1)) all other warranties, conditions or terms relating to fitness for purpose, quality or condition of the Goods, whether express or implied by statute or common law or otherwise are excluded to the fullest extent permitted by law.

Siop y Gloddfa shall be under no liability whatever for any indirect loss and/or expense arising out of a breach by us of this contract.

In the event of any breach of this contract by us, your remedies shall be limited to damages. Under no circumstances shall our liability exceed the greater of the price of the particular item(s) supplied or the amount of any valid insurance available to meet the claim.

Siop y Gloddfa shall not be liable for failure or delay in fulfilling any of its obligations, where fulfilment therefore is prevented, frustrated, impeded, delayed or rendered uneconomic by circumstances or events beyond its reasonable control.

The provisions of the Contracts (Rights of Third Parties Act) 1999 shall not apply to this contract and a person who is not a party to this contract shall have no right under that Act to enforce any term of the contract.

Neither party shall be liable for any default due to any act of God, war, civil disturbance, malicious damage, strike, lockout, industrial action, fire, flood, drought, extreme weather conditions, compliance with any law or governmental order, rule, regulation, direction or other circumstance beyond the reasonable control of either party (‘Force Majeure Event’).
Each party shall give notice forthwith to the other upon becoming aware of a Force Majeure Event: the notice to specify details of the circumstances giving rise to the Force Majeure Event.

These conditions and all agreements between Siop y Gloddfa and you shall be governed by, and constructed in accordance with the Laws of England and Wales and any disputes shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Courts of England and Wales.